Koszyk

Regulamin sklepu

Witamy na portalu Treningsportowy.com!

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług. Usługi są świadczone przez Doriana Łomżę prowadzacego działalność pod nazwą Dorian Łomża, ul. Pory 59/122, 02-757 Warszawa, NIP: 5213374365, REGON 361066611 (Twórca)

Korzystając z Usług, użytkownik akceptuje niniejsze warunki. Prosimy o ich dokładne przeczytanie.

Korzystanie z Usług

Użytkownik musi przestrzegać wszelkich zasad przedstawionych w ramach Usług.

Z Usług nie wolno korzystać w niewłaściwy sposób. Na przykład nie można utrudniać ich działania ani podejmować prób uzyskania do nich dostępu inaczej niż za pomocą interfejsu i instrukcji udostępnionych przez Twórcę. Z Usług można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo. Możemy zawiesić lub przerwać świadczenie Usług użytkownikowi, jeśli nie będzie on przestrzegał naszych warunków lub zasad bądź jeśli będziemy prowadzić dochodzenie związane z domniemanym niewłaściwym postępowaniem.

Korzystanie z Usług nie daje użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Usług ani do dostępnych treści. Materiałów pochodzących z Usług nie wolno wykorzystywać, chyba że ich właściciel udzieli na to pozwolenia lub jest to w inny sposób dozwolone przez prawo. Niniejsze warunki nie powodują przyznania użytkownikowi prawa do wykorzystania jakichkolwiek marek i logo użytych w Usługach. Nie wolno usuwać, zasłaniać ani zmieniać żadnych informacji prawnych wyświetlanych w Usługach lub w związku z nimi.

W Usługach są udostępniane treści należące do Twórcy. Wyłączną prawa autorskie do tych materiałów posiada Twórca.

W związku z korzystaniem z Usług użytkownik może otrzymywać od nas ogłoszenia o usługach, komunikaty administracyjne i inne informacje. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych z tych wiadomości.

Przedmiot Usług

Przedmiotem świadczonych usług jest sprzedaż e-booków w formie elektronicznej (PDF), które konsument pobiera po dokonaniu płatności.

Twoje Konto

Do korzystania z Usług nie trzeba tworzyć osobnego konta. Użytkownik chce utworzyć konto musi uzyskać zgodę od administratora. Podczas korzystania z konta przydzielonego przez administratora mogą obowiązywać inne lub dodatkowe warunki, a administrator ma dostęp do tego konta oraz może je zablokować.

Aby zapewnić bezpieczeństwo swojego konta, należy zadbać o poufność hasła. Za to, co dzieje się na koncie lub za jego pośrednictwem zawsze odpowiada jego właściciel. Nie należy używać hasła do konta w aplikacjach innych firm.

Przetwarzanie danych osobowych

Dorian Łomża prowadzacy działalność pod nazwą Dorian Łomża, Pory 59/122, 02-757 Warszawa, NIP: 5213374365 (Twórca) szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

  • świadczenia usług;
  • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
  • realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

 

Ochrona prywatności i praw autorskich

Polityce prywatności Twórca wyjaśnił sposoby traktowania danych osobowych użytkownika oraz ochrony jego prywatności podczas korzystania z Usług. Korzystając z Usług, użytkownik akceptuje, że Twórca może używać tych danych zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Informacje o oprogramowaniu w Usługach

Bardzo cenimy oprogramowanie typu open source. Niektóre programy stosowane w Usługach mogą być oferowane na mocy licencji open source, której treść zostanie udostępniona użytkownikowi. Licencja open source może zawierać postanowienia, które wyraźnie zastępują niektóre z niniejszych warunków.

Informacje o płatnościach

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

Usługa zostanie zrealizowana automatycznie w dniu wykonania płatności. W przypadku braku otrzymania produktu, należy wysłać wiadomość za pomocą formularza kontaktowego na stronie.

Metody dostawy

Po zaksięgowaniu płatności produkt będzie dostarczony drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres email.

Informacje o zwrotach i odstąpieniu od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2014 – Prawa konsumenta. Zgonie z treścią jej art. 38   treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym (Ebook) nie podlegają zwrotowi.

Informacja o utracie prawa do odstąpienia od umowy

Akceptując regulamin, użytkownik wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy od momentu dokonania transakcji płatniczej.

Reklamacje

Wszystkie uwagi i reklamacje prosimy kierować poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie. Uwagi do zamówień zostaną rozpatrzone w ciągu 48h od momentu otrzymania zgłoszenia.

Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

Usługi świadczymy przy wykorzystaniu uzasadnionego pod względem handlowym poziomu umiejętności i zaangażowania. Mamy nadzieję, że korzystanie z nich będzie przyjemne. Mimo to nie możemy w związku z Usługami złożyć pewnych obietnic.

TWÓRCA ANI JEGO DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH KONKRETNYCH OBIETNIC ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI, INNYCH NIŻ WYRAŹNIE WYMIENIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH ORAZ WARUNKACH DODATKOWYCH. NA PRZYKŁAD NIE OKREŚLAMY ŻADNYCH SWOICH ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE TREŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W USŁUGACH, KONKRETNYCH FUNKCJI, NIEZAWODNOŚCI ANI DOSTĘPNOŚCI USŁUG, JAK RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA PRZEZ NIE POTRZEB UŻYTKOWNIKA. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”.

Odpowiedzialność za Usługi

JEŚLI JEST TO DOZWOLONE PRZEZ PRAWO, TWÓRCA ANI JEGO DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY ANI DANE, STRATY FINANSOWE, SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE ANI MORALNE, A TAKŻE ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU STRAT MORALNYCH.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TWÓRCY, JEgo DOSTAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW, W TYM Z TYTUŁU WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI, JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z USŁUG.

W ŻADNYM PRZYPADKU TWÓRCA, JEGO DOSTAWCY ANI DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY BĄDŹ SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ PRZY ZASTOSOWANIU UZASADNIONYCH ŚRODKÓW.

Informacje o niniejszych warunkach

Możemy modyfikować niniejsze warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe dotyczące Usług, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub Usługach. Należy regularnie sprawdzać te warunki. Informacja o zmodyfikowaniu warunków zostanie opublikowana na niniejszej stronie. Informacja o zmodyfikowaniu warunków dodatkowych zostanie opublikowana w odpowiedniej Usłudze. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od opublikowania.

Jeśli wystąpi sprzeczność między niniejszymi warunkami a warunkami dodatkowymi, w danym zakresie obowiązują warunki dodatkowe.

Niniejsze warunki określają relację między Twórcą a użytkownikiem. Nie powodują one powstania żadnych praw beneficjenta będącego osobą trzecią.

Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać niniejszych warunków, a my nie podejmiemy natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że rezygnujemy z jakichkolwiek przysługujących nam praw (na przykład umożliwiających nam podjęcie działań w przyszłości).

Jeśli okaże się, że określonego warunku nie można wyegzekwować, nie będzie to miało żadnego wpływu na pozostałe warunki.

Wszelkie spory, które wynikły z niniejszych warunków lub Usług bądź w związku z nimi, podlegają prawu polskiemu. Wszystkie roszczenia powstałe na skutek tych warunków lub Usług bądź z nimi związane będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd powszechny.